Szkolenia bhp

(wstępne i okresowe) dla wszystkich grup pracowniczych:

Szkolenie dla pracodawców (ważność – 5 lat),

Szkolenie dla osób kierujących pracownikami (ważność – 5 lat),

Szkolenie dla pracowników administracyjno-biurowych (ważność – 6 lat),

Szkolenie dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych (ważność – 3 lata lub 1 rok w zależności od charakteru wykonywanej pracy),

Szkolenie dla pracowników inżynieryjno-technicznych (ważność – 5 lat).

Badania i ocena warunków środowiska pracy (czynniki chemiczne i fizyczne) przez upoważnione laboratorium.

Dobór środków ochrony indywidualnej i zbiorowej.

Doradztwo przy przygotowywaniu norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej.

Analiza i ocena ryzyka zawodowego.

Ocena stanu bezpieczeństwa w firmie

Audyt weryfikujący dotychczas prowadzoną dokumentację oraz sporządzenie raportu zawierającego proponowane zmiany.

Sporządzenie i przedstawienie, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bhp.

Opracowywanie i opiniowanie instrukcji bhp na stanowiskach pracy.

Opracowywanie planów BIOZ

Opracowywanie planów i procedur zakładów pracy,

Prowadzenie rejestrów czynników szkodliwych, rakotwórczych, biologicznych, chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby.

Kształtowanie kultury BHP

Stały nadzór

poprzez pełnienie zadań służby bhp w przedsiębiorstwie.

Współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników.

Sporządzanie dokumentacji powypadkowej:

Powołanie zespołu powypadkowego,

Wykonanie fotografii i szkiców z miejsca wypadku,

Oświadczeń od poszkodowanego i świadków,

Sporządzenie protokołu powypadkowego,

Opracowanie zarządzenia powypadkowego,

Sporządzenie statystycznej karty wypadku przy pracy,

Założenie rejestru wypadków przy pracy,

Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

Promocja BHP w firmie

Promowanie bezpiecznej pracy ma na celu wyczulenie pracowników i pracodawców na tą problematykę i zmianę ich postawy na pro-bezpieczną. Działania promocyjne uświadamiają pracownikom występowanie zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, natomiast pracodawcom – że warunki pracy mają bezpośredni wpływ na wyniki osiągane przez przedsiębiorstwo.

Przekonaj się jak łatwo tworzyć bezpieczne miejsca pracy!

Wdrożenie programu Kultury BHP w firmie jest skutecznym sposobem walki z narastającą falą wypadków, zagrożeń oraz niską kulturą bezpieczeństwa. To system edukacji zmierzający ku zmianie świadomości, polegającej na stworzeniu u ludzi poczucia odpowiedzialności za każdą czynność, jaką wykonują oraz wzbudzeniu chęci i nadziei w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa.

Ocena ryzyka zawodowego

projektowanie instalacji oraz urządzeń, systemy

Dzięki podwyższonej świadomości pracowników usprawnia się procesy identyfikacji,

monitorowania procesów technologicznych, procedury postępowania na wypadek

awarii, a także wielu innych elementów.

Przygotowanie dokumentacji wymaganej przez ZUS przy ubieganiu się o świadczenia należne pracownikowi z tytułu ubezpieczenia społecznego.

Reprezentowanie firmy przed państwowymi instytucjami kontroli (Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna).

Wdrożenie Kultury BHP wpływa także na kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa

wśród klientów, partnerów biznesowych i społeczeństwa.

Oferujemy również swoje usługi z zakresu PPOŻ poprzez:

Stały nadzór poprzez pełnienie zadań inspektora ppoż. w przedsiębiorstwie (poprzez

doradztwo, przegląd stanowisk, przegląd dróg pożarowych i ewakuacyjnych).

Opracowanie i aktualizację instrukcji przeciwpożarowych

Szkolenia ppoż. dla wszystkich pracowników.

Ćwiczenia z ewakuacji.

Organizowanie przeglądów gaśnic oraz urządzeń i instalacji przeciwpożarowych (hydranty,

tryskacze) przez specjalistyczne firmy,

Doradztwo w zakresie zakupu sprzętu ppoż. (hydranty, gaśnice).

Reprezentowanie firmy przed Państwową Strażą Pożarną.

Naszym ekspertem jest Główny specjalista ds. BHP z 11,5 – letnim doświadczeniem w dużych zakładach produkcyjnych i na inwestycjach budowlanych.

Dzięki bogatej praktyce oraz licznym branżowym szkoleniom, prowadzone przez nas działy są modelowe, a kontrole Inspekcji Pracy i Sanepidu kończą się brakiem zastrzeżeń. Efektywnie poruszamy się w środowisku procedur i standardów międzynarodowych korporacji.

Główne zadania:

Ekolog Sp. z o.o. w Pile

Obsługa firmy posiadającej własny zakład produkcyjny urządzeń oczyszczalni ścieków oraz nadzór na budowach oczyszczalni ścieków.

Saipem S.P.A. w Świnoujściu

Projekt: Budowa Terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. Praca w konsorcjum firm Saipem – Techint – PBG, będące Generalnym Realizatorem Inwestycji (GRI).

Lafarge Beton Towarowy Sp. z o. o. w Szczecinie / Ennstone Sp. z o. o. w Szczecinie

Obsługa  w Dywizji Kruszywa i Beton, przy obsłudze zakładów produkcyjnych: Żwirowni (Chełm Górny i Dobropole) oraz Wytwórni Betonu (Szczecin, Stargard Szczeciński, Chojna, Gorzów Wlkp., Zbąszyń, Zielona Góra, Poznań).

Swedwood Poland Sp. z o. o., Oddział Grupa Tartaki w Chociwlu

Obsługa firmy Swedwood, wchodzącej w skład grupy IKEA, przy obsłudze Zakładów Drzewnych: Chociwel, Stepnica i Goleniów.