Wnioski

o wydanie lub zmianę pozwoleń zintegrowanych (IPPC)

Raporty oddziaływania na środowisko planowanych inwestycji

Karty informacyjne przedsięwzięcia

Gospodarka odpadami

Wnioski o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: przetwarzania (odzysku i unieszkodliwiania) odpadów, zbierania transportu odpadów

Transgraniczny transport odpadów

Instrukcje eksploatacji składowisk odpadów

Zakładowe instrukcje i procedury postępowania z odpadami

Ochrona powietrza atmosferycznego

Wnioski o wydanie pozwolenia na wprowadzanie do powietrza gazów i pyłów

Zgłoszenia instalacji

Gospodarka wodno-ściekowa: operaty wodno-prawne na pobór wód oraz zrzut ścieków

Ochrona przed hałasem

Pozwolenia na emisję hałasu do środowiska

Przeglądy

ekologiczne instalacji

Plany Ochrony Środowiska dla realizacji oraz eksploatacji inwestycji

Programy Usuwania Azbestu dla Gmin i Powiatów

Aktualizacje Programów Ochrony Środowiska i Planów Gospodarki Odpadami dla jednostek samorządowych

Plany Gospodarki Niskoemisyjnej

Prognozy oddziaływania na środowisko dokumentów strategicznych

Stała obsługa firm w zakresie ochrony środowiska

Przeprowadzanie audytów środowiskowych wraz z opracowaniem raportów

Stały monitoring aktualizacji obowiązujących aktów prawnych z dziedziny ochrony środowiska oraz wdrażanie wymagań w tym zakresie

Prowadzenie stosownych ewidencji i obowiązków statystycznych

Prowadzenie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat

Promocja zasad ochrony środowiska

Zarządzanie

indywidualnym kontem klienta w zakresie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi, prowadzenie kart ewidencji odpadów

Raportowanie i sprawozdawczość do odpowiednich organów ochrony środowiska

Reprezentowanie Państwa Firmy w relacjach z przedstawicielami jednostek administracji publicznej (w oparciu o udzielone pełnomocnictwo)

Nadzór nad przeprowadzaniem okresowych pomiarów emisji powietrze, woda, ścieki, hałas) wraz z organizacją terminów i warunków pomiaru

Sporządzanie raportów do Krajowej Bazy o Emisjach Gazów Cieplarnianych i Innych Emisjach (KOBIZE)

Doradztwo środowiskowe w ramach bieżącej działalności Państwa Firmy wraz z udzielaniem porad prawnych opartych na aktualnie obowiązujących przepisach

Opracowanie wewnątrzzakładowych procedur środowiskowych, zapewniających funkcjonowanie zakładu zgodnie z zapisami aktualnie obowiązującego Prawa

Przeprowadzenie szkoleń dla Pracowników Państwa firmy, z zakresu wymogów prawnych oraz decyzji administracyjnych

Wsparcie prawne podczas realizacji nowych projektów inwestycyjnych

Wykaz przykładowych projektów z zakresu ochrony środowiska

Zlecenia wykonywane dla firm:

 Sita Zielona Energia Sp. z o.o., Tebodin Poland Sp. z o.o.

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego INSTALACJA DO TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA FRAKCJI RESZTKOWEJ ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH (ITPOK) W POZNANIU

Gospodarstwo Rolne Produkcja Drobiarska Norbert Pachura

Raport o oddziaływaniu na środowisko/ Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego

Specjalistyczne Gospodarstwo Rolne Ferma Drobiu Sprzedaż Jaj, Kruczyn – Mariusz Pachura

Raport o oddziaływaniu na środowisko/ Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego

Specjalistyczne Gospodarstwo Rolne Ferma Drobiu Sprzedaż Jaj, Sebastian Pachura

Raport o oddziaływaniu na środowisko/ Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego

Gospodarstwo Rolne Zbigniew Szczepaniak

Raport o oddziaływaniu na środowisko planowanej budowy chlewni

Ferma trzody chlewnej Piotr Jędrzejczak

Raport o oddziaływaniu na środowisko planowanej budowy chlewni

Ferma trzody chlewnej Marta i Jan Borczyńscy

Raport o oddziaływaniu na środowisko planowanej budowy chlewni

Pachura Moto Center Sp. z o.o.

Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód. Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

Mobilnemyjnie.pl

Ekspertyza środowiskowa dotycząca wpływu na środowisko myjni parowej ASTRA STEAMER

Klafs sp. z o.o.

Obliczanie Emisji Unikniętej dla Urządzenia grzewcze opalane biomasą z instalacją do przesyłu energii (projekt unijny)

Green Steam sp. z o.o.

Ekspertyza środowiskowa dotycząca wpływu na środowisko myjni parowej OPTIMA

Gospodarstwo Rolne Produkcja Drobiarska Daniel Pachura

Raport o oddziaływaniu na środowisko/ Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego

AgalBud Developer Sp.z o.o.

Raport o oddziaływaniu na środowisko dla planowanej budowy elektrowni wiatrowych

ARKA Arkadiusz Kaczała

Raport o oddziaływaniu na środowisko dla planowanej budowy zespołu elektrowni wiatrowych

Michnowicz Staszewski Architekci

Karta Charakterystyki przedsięwzięcia polegającego na budowie Hali magazynowej

EL&MAX

Zgłoszenie instalacji odzysku opon

Lidl Sp. z o. o. Sp.k.

Obsługa wszystkich punktów w całej Polsce w zakresie gospodarczego korzystania ze środowiska w latach 2005-2010

EnegroEko Invest Sp. z o.o.

Obliczanie Emisji Unikniętej dla instalacji produkującej gaz CNG z Biomasy (projekt unijny)

Invest Partner Consulting

Raport o oddziaływaniu na środowisko dla planowanej budowy elektrowni wiatrowej

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii wPoznaniu

Plan Gospodarki Odpadami Niebezpiecznymi/ Szkolenie z zakresu Ochrony Środowiska/ Opłaty za gospodarczego korzystania ze środowiska/ Ewidencja Odpadów

Stacja benzynowa Elena Marianna Papanaum

Zgłoszenie instalacji , które nie wymagają pozwolenia na emisję

Wykaz przykładowych projektów z zakresu ochrony środowiska

Zlecenia wykonywane dla administracji publicznej:

GMINA MORYŃ woj. zachodniopomorskie

Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Moryń za lata 2007 – 2008

Sprawozdanie z Realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Moryń za lata 2007 – 2008

Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Moryń na lata 2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014-2017

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Moryń na lata 2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014-2017

Ekspertyza w zakresie Oddziaływania na Środowisko planowanej Fermy Norek o obsadzie 150 000 sztuk

MIASTO IŁAWA woj. warmińsko – mazurskie

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Iława na lata 2008 – 2015

GMINA CHOSZCZNO woj. zachodniopomorskie

Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Choszczno na lata 2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014-2017

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Choszczno na lata 2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014-2017

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Choszczno na lata 2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014-2017

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Choszczno na lata 2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014-2017

GMINA BIAŁY BÓR woj. zachodniopomorskie

Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Biały Bór na lata 2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014-2017

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Biały Bór na lata2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014-2017

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Biały Bór na lata 2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014-2017

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Biały Bór na lata 2010-2013 z uwzględnieniem lat
2014-2017

GMINA PEŁCZYCE woj. zachodniopomorskie

Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Pełczyce na lata 2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014-2017

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pełczyce na lata 2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014-2017

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Pełczyce na lata 2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014-2017

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pełczyce na lata 2010-2013 z uwzględnieniem lat
2014-2017

GMINA STARE CZARNOWO woj. zachodniopomorskie

Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Stare Czarnowo na lata 2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014-2017

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stare Czarnowo na lata 2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014-2017

POWIAT WĄGROWIECKI woj. wielkopolskie

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wągrowickiego na lata 2011-2014 z uwzględnieniem perspektywy 2015-2018

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wągrowickiego na lata 2011-2014 z uwzględnieniem perspektywy 2015-2018

GMINA PORAJ woj. śląskie

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Poraj na lata 2011-2014 z perspektywą do roku 2018

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Poraj na lata 2011-2014 z perspektywą do roku 2018

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Poraj na lata 2011-2014 z perspektywą do roku 2018

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Poraj na lata 2011-2014 z perspektywą do roku 2018

GMINA I MIASTO SZADEK woj. łódzkie

Program Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Szadek lata 2012 – 2015 z perspektywą do roku 2019

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Szadek lata 2012 – 2015 z perspektywą do roku 2019

GMINA ALEKSANDRÓW KUJAWSKI woj. kujawsko – pomorskie

Program usuwania odpadów i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Aleksandrów Kujawski do roku 2032

MIASTO ALEKSANDRÓW KUJAWSKI woj. kujawsko – pomorskie

Program usuwania odpadów i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Aleksandrów Kujawski do roku 2032

GMINA OBORNIKI woj. wielkopolskie

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Oborniki na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Oborniki na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019

GMINA NIECHLÓW woj. dolnośląskie

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Niechlów na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020”

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Niechlów na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020